عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: غیب و شهود چیزی جز ارواح و اجسام نمی باشد.