عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: عاشق نسبت به معشوق همانند پروانه نسبت به گل است که با سماعش زیبایی را می یابد.