عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: انسان کامل همچ.ن پزشکی است که در بیمارستان، بیماران خود را از جذامیان جدا می کند.