عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: قرآن ظاهرش عقل ، باطنش عشق و سِرش وجه می باشد.