عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: علم، چراغ جسم است و معرفت، چراغ روح می باشد.