حمد و ثنای بی پایان، پروردگاری را سزاست که هنر چگونه زیستن را برای نیل به کمال زیبایی به اولیای خویش الهام نمود و قلم موی عشق را به دست شیفتگان جلوه های معنا سپرد تا با خمیرمایه صدق و خلوص ترسیم گر بهشت رحیمی بر ظاهر و باطن صحیفه وجود باشند و بوم هستی را به رنگ خدایی زینت بخشند. از جمله زیبا پسندان وادی معنا و هنرمندان اهل ولا، عارف ربانی، هنرمند و نویسنده صاحبدل، استاد یعقوب قمری شریف آبادی است که صفحات کتاب زندگانی شان در سه مرحله : فعالیت در ورزش کشتی، هنر نقاشی و ورود به عرصه عرفان اسلامی، پیام آور عشق و پاکی، صبر و بردباری، بصیرت و آگاهی، و کمال و جمال رحمانی است.