‍ صحبت با کفتار

در یکی از روزهای سال ۱۳۹۴، فردی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی نزد من آمد و گفت: جناب آقای قمری! چند روز پیش بعد از نماز صبح خواب عجیبی دیدم که می خواهم شما آن را برایم تعبیر کنید. در خواب دیدم: «یک کفتار به جلوی درب منزل ما آمده و با من کار دارد. درب را باز کردم و با او به گفت و گو پرداختم. در حین صحبت، نسبت به او احساس بیزاری و تنفر شدیدی داشتم. در همین هنگام بود که از خواب بیدار شدم.»
در تعبیر خواب او گفتم: «کفتار حیوان بسیار پلیدی است که غذایش لاشه حیوانات مرده می باشد. تعبیر آن هم به شخصی برمی گردد که بسیار اهل غیبت، تهمت و کینه توزی نسبت به دیگران است. در صبح همان روز فردی با همان اوصاف به نزد شما آمده و در رابطه با شخصی به بدگویی و غیبت پرداخته است ولی شما نسبت به او و صحبت هایش حالت بیزاری و تنفر داشتید.»
ایشان به نشانه تأیید سری تکان داد و گفت: «درست می فرمایید، قبل از ظهر همان روز بود دیدم، فردی که بسیار از او بدم می آمد و متنفر بودم، پیش من آمد و پیرامون شخص محترمی، مسائلی را مطرح کرد که ناروا و دروغ بود ولی من نسبت به حرفهای او بی اهمیت و بی اعتنا بودم.»