‍ سنگ و بلور

سال ۱۳۸۳، یکی از شاگردانم نزد من آمد و گفت : خانمم امروز بعد از نماز صبح خوابی دیده که بسیار او را نگران کرده است. همسرم خوابش را اینگونه برایم تعریف کرد و گفت : « خواب دیدم که یک مرد نامحرم به همراه فرزندش وارد خانه ما شدند. من از آمدن او به جهت نبودن همسرم در خانه، خیلی نگران و ناراحت شدم و نمی دانستم که چگونه باید او را از منزل بیرون کنم؛ تا اینکه با همان حال نگرانی و ناراحتی، از خواب بیدار شدم.»
به آن شاگردم که غیرتمند و پرهیزکار بود، گفتم: چون خواب همسرتان مربوط به بعد از نماز صبح است، بدون شک قبل از ظهر درحالیکه شما در منزل نبوده اید، مهمانی به خانه تان آمده است. پاسخ داد: بله، امروز وقتی که من در خانه نبودم، حدود ساعت ده صبح، خواهرم به اتفاق یکی از فرزندانش به خانه ما آمده اند.
در ادامه تعبیر خواب همسرش گفتم: تعبیر آن مرد نامحرم، خواهر شماست؛ زیرا همسرتان که زن مؤمنه و باتقوایی است، همچون بلور، شفاف و لطیف است. در مقابل، غیر مؤمنِ بیتقوا، هرچند که زن باشد، همانند سنگی سخت و زمخت است و سنگ سخت در برابر بلور لطیف، نامحرم میباشد. به این جهت، همسر شما خواهرتان را مرد نامحرم دیده و نگران شده است.