دنیا برای محرومان، سرای نیش است و آخرت برای آنان سرای نوش مي‌باشد.
گالری تصاویر

Sorry, such file doesn't exist...

سي سال جويندگي و بيست سال يابندگي سبب گرديد كه از تيرگي كثرت به روشنايي وحدت نايل گردم.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي