مردم یا به دین ملوک‌اند و یا به دین خلیل. اگر به دین ملوک اند، در شریعت موسای کلیم(ع) هستند و اگر به دین خلیل اند، در طریقت ابراهیم خلیل(ع) می باشند.
گالری تصاویر

Sorry, such file doesn't exist...

کافر در قیامت می‌گوید: ای کاش خاک بودم تا همچون سنگی سخت تکذیب کننده کلمات اولیای الهی که همان کوثر عشق بود، نمی‌شدم!.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي