فروغ مهتاب - Khaterat
انسان بر سر دو راهی آسمان و زمين قرار دارد: راه صعود و راه سقوط. راه صعود به راه‌های وحدت، و راه سقوط به راه‌های کثرت منجر می‌گردد.
گالری تصاویر
خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي
صورت آدم(ع) مرآت جمال بود كه توسط اسماء سرافكنده شد و به واسطه كلمات سرافراز گرديد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي