فروغ مهتاب
همه حقايق جسم و روح در نفس و عقل پوشيده مي‌باشد.
گالری تصاویر

آن کس که گِل وجودش به آتش عشق پخته گردد، هرگز به دنیا نچسبد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي