كلام اولياي رحماني، كليد قفل اعتراف پيروان آنان مي‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: ارزش زن

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: ارزش زن

در آخرت، صورت‌هاي انساني با دو شكل ابرار و مقربين شناخته مي‌شوند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي