عبادت بدون معرفت، چراغ بي‌نور است و معرفت بدون عبادت، نور بي‌روح مي‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: آتش پوشیده

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: آتش پوشیده

بدا به حال کسی که توسط علم جاهل شد و خوشا به حال کسی که به واسطه حلم کامل گردید.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي