خورشید، شعله‌اي می‌باشد كه زشت و زیبای نورش در زمین آشکار مي‌گردد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: انسان خدایی

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: انسان خدایی

نهر طبيعت و كوثر معرفت براي جسم و روح آدميان در همه اعصار جاري است.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي