پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشته‌ عشق‌( جمال‌ باطنی‌ انسان‌ کامل‌)


رهرو صراط‌ حميد رحيمي‌ در سلوكي‌ صادقانه‌ و در پرتو هدايت‌ خضرطريق‌ كمال‌ با گذر از سه‌ عالم‌ جمادي‌، نباتي‌ و حيواني‌ كه‌ در شمار عوالم‌ سفلاي‌ فرشتهء‌عشق‌ مي‌باشد، به‌ سير در مرتبهئ‌ چهارم‌؛ يعني‌ عالم‌ انساني‌ كه‌ برزخ‌ ميان‌ مراحل‌ سه‌گانهء‌سفلا و مراتب‌ سه‌گانهء علياست‌، مبادرت‌ مي‌ورزد


انسان‌، صورت‌ متكامل‌ الهي‌ و معجون‌ سرشته‌ شده‌ در فراز آسمان‌ (أَحْسَن‌ِ تَقْويم‌ٍ) است‌ كه‌ پيكرهء راست‌قامتش‌ از خاك‌ مطهر سطح‌ زمين‌ به‌ ظهور رسيده‌ و كوثر حيات‌ بربستر وجودش‌ روان‌ گشته‌، آن‌گاه‌ به‌ قعر (أَسْفَل‌َ سافِلِين‌َ) هبوط‌ نموده‌ و در ظلمتكدهء‌ملك‌ ماوا گرفته‌ است‌ تا با قدم‌ سلوك‌ در صراط‌ جمال‌، مدارج‌ تعالي‌ روح‌ و عروج‌ معنوي‌را از اسفل‌ جمادي‌ به‌ سوي‌ اعلا عليّين‌ طي‌ نمايد و به‌ وجه‌ جميل‌ فرشتهء‌ باطني‌ نايل‌ گردد؛فرشتهء‌ زيبارويي‌ كه‌ پاي‌ بر اسفل‌ عالم‌ جمادي‌ نهاده‌ و وجه‌ نوراني‌اش‌، جلوه‌ در آسمان‌جبروت‌ دارد و انسان‌ كه‌ از عالم‌ نوراني‌ و بهشت‌ مطهر الهي‌ بر محنت‌سراي‌ ملك‌ تنزل‌كرده‌، تنها در پرتو تسليم‌ عاشقانه‌ به‌ دستان‌ رحماني‌ انسان‌ كامل‌، مراحل‌ رشد و كمال‌ ومراتب‌ حب‌ و عشق‌ به‌ جمال‌ ليلي‌ وجود را پيموده‌، به‌ ماواي‌ اصلي‌ خويش‌ كه‌ بهشت‌ديدار رحيمي‌ است‌، بازگشت‌ مي‌نمايد؛ چه‌ اينكه‌ انسان‌ كامل‌، از رهگذر نيل‌ به‌ قلعة‌استوار ولايت‌، به‌ هدايت‌ (لا'يَمَسُّه‌ُ اِلاَّ الْمُطَهَّروُن‌َ)؛ «جز دست‌ پاكان‌ به‌ آن‌ نرسد» با ره‌توشهء‌اخلاص‌ و طهارت‌ بر خلاف‌ راه‌ و روش‌ عامّه‌ مردم‌ سير نموده‌ و به‌ سرچشمهء‌ عشق‌ ومعرفت‌ دست‌ مي‌يابد و آن‌گاه‌ با فنا در بحر بيكران‌ توحيد به‌ بقاي‌ در ذات‌ حق‌ نايل‌ شده‌،* وجود روحاني‌اش‌، بزرگ‌ترين‌ حجت‌ الهي‌ و آيينهء تمام‌نماي‌ عروس‌ حجله‌نشين‌ قرآني‌گرديده‌ و به‌ تبيين‌ علوي‌ «أَنَا السَّمو'ات‌ُ السَّبْع‌ُ» باطن‌ ولايي‌اش‌، نسخهء كبيري‌ از مجموعهء عالميان‌ و جامع‌ مراتب‌ هفت‌گانهء‌ كمال‌ و جمال‌ ربوبي‌ مي‌باشد:
«به‌ درستي‌ كه‌ صورت‌ انساني‌ بزرگ‌ترين‌ حجت‌ خداست‌ بر خلقش‌، و او همان‌ كتابي‌است‌ كه‌ آن‌ را با دست‌ خود نوشته‌، و او همان‌ هيكلي‌ است‌ كه‌ با حكمت‌ خود بنايش‌نموده‌، و اوست‌ مجموعهء‌ صورت‌ جهانيان‌، و اوست‌ مختصري‌ از لوح‌ محفوظ‌، و او بر هرغالبي‌، شاهد و بر هر انكاركننده‌اي‌ حجت‌ است‌، و او طريق‌ مستقيم‌ به‌ سوي‌ هر خير ونيكي‌ است‌ و همان‌ راهي‌ است‌ كه‌ ميان‌ بهشت‌ و دوزخ‌ كشيده‌ شده‌ است‌».
انسان‌كامل‌، اين‌ برازنده‌ترين‌ نقش‌ هستي‌ و پرمعناترين‌ كلمهء‌ وجود، جام‌ جهان‌نماي‌حق‌ و يكتا جلوه‌گاه‌ تام‌ ولايت‌ است‌ كه‌ مراتب‌ فرشتهء‌ جميل‌ عشق‌ از صحيفهء‌ مطهرش‌ به‌ظهور رسيده‌؛ مراتب‌ هفت‌گانه‌اي‌ كه‌ به‌ بيان‌ (وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُم‌ْ سَبْع‌َ طَر'ا´ئِق‌َ)؛ «و به‌تحقيق‌ آفريديم‌ بالاي‌ سر شما هفت‌ طبقه‌» بر فراز يكديگر بنا گشته‌ و از قدمهاي‌ فرشتهء ‌زيباروي‌ حق‌ كه‌ بر اسفل‌ عالم‌ جمادي‌ قرار دارد، آغاز گرديده‌، به‌ اعلا مرتبهء‌ لاهوت‌ كه‌معدن‌ فيوضات‌ الهي‌ است‌، مي‌انجامد.
شجرهء‌ طيبهء‌ رسالت‌، حضرت‌ ختمي‌ مرتبت‌(ص‌)، در وصف‌ چنين‌ فرشته‌اي‌ كه‌ درسراي‌ جلال‌ الهي‌، پرده‌نشين‌ مي‌باشد، مي‌فرمايد: «اِن‌َّ لِلّه‌ِ مَلَكاً فِي‌ الأَرْض‌ِ السُّفْلي‌' مَسيرَة‌َخَمْس‌ِ مِئَة‌ِ عام‌ٍ وَ رَأْسُه‌ُ فِي‌ السَّماءِ الْعُلْيا مَسيرَة‌َ أَلْف‌ِ سَنَة‌ٍ؛ همانا براي‌ خداوند فرشته‌اي‌ است‌كه‌ پاهايش‌ به‌ اندازهء‌ پانصد سال‌ در اسفل‌ زمين‌ فرو رفته‌ و سرش‌ به‌ ميزان‌ هزار سال‌ درآسمان‌ اعلا برآمده‌ است‌».
بدين‌ ترتيب‌، رهرو صراط‌ حميد رحيمي‌ در سلوكي‌ صادقانه‌ و در پرتو هدايت‌ خضرطريق‌ كمال‌ با گذر از سه‌ عالم‌ جمادي‌، نباتي‌ و حيواني‌ كه‌ در شمار عوالم‌ سفلاي‌ فرشتهء‌عشق‌ مي‌باشد، به‌ سير در مرتبهئ‌ چهارم‌؛ يعني‌ عالم‌ انساني‌ كه‌ برزخ‌ ميان‌ مراحل‌ سه‌گانهء‌سفلا و مراتب‌ سه‌گانهء علياست‌، مبادرت‌ مي‌ورزد. آن‌گاه‌ در عوالم‌ عليا، ابتدا با دو بال‌تسليم‌ و عبوديت‌ به‌ پرواز در عالم‌ روحاني‌ پرداخته‌، از رهگذر عشق‌ و فنا با بقا يافتن‌ درششمين‌ مرتبهء‌ فرشتهء‌ عشق‌ كه‌ عالم‌ وجه‌ نوراني‌ است‌، در منزلگاه‌ هفتم‌ به‌ سرچشمهء فيوضات‌ الهي‌ و معدن‌العظمهء‌ لاهوتي‌ دست‌ مي‌يابد.


مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی