پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

تجلی نورطیبه علی وفاطمه(ع)در ملاء اعلا


 پرتو قمر منير ولايت‌ و طلعت‌ زهرهء درخشان‌ زهرا(س‌) بر گسترهء‌ ارض‌وجود آشكار گرديد و انوار ربوبيت‌ الهي‌ به‌ واسطهء‌ ايشان‌ بر كائنات‌ گسترده‌ شد و عالم‌غيب‌ و شهود از وجود پرجودشان‌ نورافشان‌ گشت‌


تجلي‌ نخستين‌ زوج‌ مبارك‌ در ملأاعلا، انوار قدسي‌ علي‌اعلا(ع‌) و منصورهء زهرا(س‌)بود كه‌ صلاي‌ سروري‌ ملك‌ و ملكوت‌ را در بيكران‌ عالم‌ امكان‌ سر داد و دو حقيقت‌ غيبي‌از خزانهء‌ مكنون‌ لاهوتي‌، طريق‌ ظهور اسمايي‌ را در پيش‌ گرفت‌ و باغبان‌ پرتوان‌ هستي‌ بادو دست‌ جلال‌ و جمال‌، به‌ جلوه‌گشايي‌ و بالندگي‌ نخستين‌ گلهاي‌ زيبا و متكامل‌ وجودپرداخت‌ و به‌ يمن‌ نور مقدس‌ علي‌اعلا(ع‌)، عرش‌ رحماني‌ و كرسي‌ ولايي‌ جلوه‌ نمود و به‌ميمنت‌ نور قدسي‌ منصورهء زهرا(س‌) تيرگي‌ و ظلمت‌ از كرانه‌هاي‌ عالم‌ هستي‌ بر طرف‌گرديد.
زهرا(س‌)، گوهر مخزن‌الاسرار لاهوتي‌ و حقيقت‌ ام‌الاسماء بارگاه‌ سبحاني‌ است‌ وعلي‌(ع‌) دائرة‌المعارف‌ مكنون‌ ربّاني‌ است‌ كه‌ زبان‌ ناطقش‌، ترجمان‌ اسرار الهي‌ و بازگوي‌حقايق‌ رحماني‌ مي‌باشد.
زهرا(س‌)، يگانه‌ بهشت‌ روح‌ و رياحين‌ مقربين‌ و فردوس‌ برين‌ سابقين‌ است‌ وعلي‌(ع‌)، قسيم‌ جنت‌ و نار، و ميزان‌ سنجش‌ بهشتيان‌ و دوزخيان‌، و ملاك‌ تمييز اعلي‌ عليين‌از اسفل‌ سافلين‌ مي‌باشد.
زهرا(س‌)، زمزم‌ نهفتهء‌ عشق‌ رحيمي‌، كوثر مستور در زير عرش‌ رحماني‌ و معتكف‌سراپردهء‌ غيب‌ است‌ و علي‌(ع‌) ساقي‌ كوثر معنا و گشايندهء‌ رمز و راز عرش‌ رحماني‌ است‌.
زهرا(س‌)، اكسير شفابخش‌ دلسوختگان‌ ره‌ عشق‌ و يگانه‌ حوري‌سرشت‌ گلشن‌ محبان‌است‌ و علي‌(ع‌) محمل‌ عروج‌ به‌ فراخناي‌ غيب‌ و براق‌ نيل‌ به‌ ملكوت‌ آسمان‌ و زمين‌، وباب‌ ورود به‌ حريم‌ بهشت‌ برين‌ مي‌باشد.
زهرا(س‌)، ليلة‌القدر جان‌ عاشقان‌ است‌ كه‌ جز محرمان‌ و خاصان‌ بارگاه‌ جبروتي‌اش‌،كسي‌ را ياراي‌ غوص‌ در بحر بيكران‌ معارف‌ رحيمي‌اش‌، و احدي‌ را قدرت‌ درك‌ كلمه‌اي‌از كتاب‌ مسطورش‌ نيست‌ و علي‌(ع‌) صاحب‌ سرّالاسرار ولايت‌ و نقطهء‌ حقيقت‌ پرگارخلقت‌ است‌ كه‌ دست‌ عقول‌ بشر از دريافت‌ آن‌ كوتاه‌ و پاي‌ جهدكنندگان‌ وادي‌ علم‌ ودانش‌ از رسيدن‌ به‌ پيشگاه‌ آن‌ ناتوان‌ مي‌باشد.
زهرا(س‌)، بلنداختر سپهر معنا و يگانه‌ كوكب‌ درخشان‌ در ميان‌ زنان‌ عالم‌ ملك‌ است‌ كه‌انوار رهايي‌بخش‌ خود را فراروي‌ گرفتاران‌ سراچهء‌ غفلت‌ گسترانيده‌ و علي‌(ع‌) مهتاب‌فروزان‌ عشق‌ و صفاست‌ كه‌ انوار هدايتگرش‌ رازگشاي‌ اسرار ستارگان‌ معنا مي‌باشد.
و بدين‌سان‌، كامل‌ترين‌ نقش‌ هستي‌ در ملأ اعلا و عالي‌ترين‌ تجلي‌ وجود در آسمان‌لاهوت‌، قمر رحماني‌ علي‌اعلا(ع‌) و زهرهء‌ رحيمي‌ منصورهء‌ زهرا(س‌) هستند كه‌ از شمس‌الهي‌ احمدي‌ تجلي‌ نمودند و عينيت‌بخش‌ حقيقت‌ نوراني‌ (بِسْم‌ِ اللّه‌ِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحيم‌ِ)گشتند تا آغازگر بسط‌ وجود، و هستي‌بخش‌ موجودات‌ عالم‌ ملك‌ و ملكوت‌ باشند؛ چنان‌كه‌ در عرصهء‌ جهان‌ ناسوت‌ نيز علي‌ مرتضي‌(ع‌) و فاطمهء‌ زهرا(س‌) به‌ عنوان‌ دو بذر مطهر،مقدّس‌ و منوّر ربوبي‌ به‌ دستان‌ باغبان‌ تواناي‌ خلقت‌، پيامبر ختمي‌ مرتبت‌(ص‌) جلوه‌نمودند.
پيامبر عظيم‌الشأني‌ كه‌ به‌ صراحت‌ نبوي‌ «مَن‌ْ ز'ارَني‌ في‌ حَياتي‌ أَوْ بَعْدَ مَوْتي‌ فَقَدْ ز'ارَاللّه‌َ؛ كسي‌ كه‌ مرا در زندگاني‌ يا پس‌ از مرگم‌ زيارت‌ كند، همانا خدا را زيارت‌ كرده‌ است‌» جلوهء‌اتم‌ و اكمل‌ اللّه‌ تعالي‌' مي‌باشد و در كانون‌ توجهات‌ معنوي‌ و حريم‌ قدس‌ حضرتش‌ اين‌ دوخلق‌ مبارك‌ هستي‌ پرورش‌ يافتند تا حقيقت‌بخش‌ آيات‌ قرآني‌ (ثُم‌َّ أَنْشَأْناه‌ُ خَلْقَاً آخَرَفَتَبارَك‌َ اللّه‌ُ أَحْسَن‌ُ الْخالِقين‌َ) بوده‌، كامل‌ترين‌ الگوهاي‌ جلال‌ رحماني‌ و جمال‌ رحيمي‌براي‌ تمامي‌ زنان‌ و مردان‌ جويندهء‌ كمال‌ باشند.
و آن‌گاه‌ كه‌ پرتو قمر منير ولايت‌ و طلعت‌ زهرهء درخشان‌ زهرا(س‌) بر گسترهء‌ ارض‌وجود آشكار گرديد و انوار ربوبيت‌ الهي‌ به‌ واسطهء‌ ايشان‌ بر كائنات‌ گسترده‌ شد و عالم‌غيب‌ و شهود از وجود پرجودشان‌ نورافشان‌ گشت‌، انوار منزه‌ اين‌ دو ذات‌ قدسي‌ درمرآت‌ آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) و حوّا امة‌الله‌(س‌) به‌ تلألؤيي‌ فرخنده‌ نشست‌ و در بهشت‌ نعيم‌ربوبي‌، تجلي‌بخش‌ گنجينهء‌ مستور «كُنْت‌ُ كَنْزاً مَخْفِيّاً فَأَحْبَبْت‌ُ أَن‌ْ أُعْرَف‌َ» گرديد و نغمهء‌ ازلي‌«فَخَلَقْت‌ُ الْخَلْق‌َ لِكَي‌ْ أُعْرَف‌َ» با تابش‌ انوار مهتاب‌ علي‌(ع‌) و زهرهء‌ زهرا(س‌) در وجود آدم‌(ع‌)و حوا(س‌) به‌ جلوه‌گشايي‌ پرداخت‌ و كرامت‌ الهي‌ «اِن‌َّ اللّه‌َ خَلَق‌َ 'ادَم‌َ عَلي‌' صُورَتِه‌ِ» عينيت‌يافت‌.


مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی