پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : سجده رحماناگر کسی اهل شریعت باشد ولی به معرفت نرسد، از آتش است، یعنی جن و اگر کسی اهل معرفت است ولی اهل شریعت نباشد، از آب و خاک است، یعنی اِنس. آن که از گِل است به روح نرسیده و آنکه از آتش است به نور نرسیده است.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی