پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : دلداراناگر نگاهی به گل ها بکنید، مؤنث و مذکر در آنها نمی بینید، همه زیبایی است. در نزد آن پادشاه مقتدر و توانا هم یک زیبایی دیگر است. آنجا جایگاه دل است.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی