لطایف عارفانه ۳۳۲

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: عاشق نسبت به معشوق همانند پروانه نسبت به گل است که با سماعش زیبایی را می یابد.

  لطایف عارفانه ۱۰۳۳

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: قرآن ظاهرش عقل ، باطنش عشق و سِرش وجه می باشد.

  لطایف عارفانه ۱۰۳۲

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: علم، چراغ جسم است و معرفت، چراغ روح می باشد.

  لطایف عارفانه ۶۴۶

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: غیب و شهود چیزی جز ارواح و اجسام نمی باشد.

  لطایف عارفانه ۶۹۵

 • چهارشنبه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: دنیا کاروانسرایی است که کاروانیانش عاشقان پاکباخته و سلربانانش مقربان راه یافته می باشند.