لطیفه عارفانه ۴۷۵

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: محبت اولیای الهی در راه رستگاری مردم، افزون تر از محبت مردم در راه خوشبختی فرزندانشان می باشد.

  لطیفه عارفانه ۶۶۴

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: همانطور که شهاب سنگها برای رسیدن به کمال از اتش جو به سرعت می گذرند، جوانمردان هم برای رسیدن به کمال از آتش نفس به سرعت می گذرند.

  لطایف عارفانه ۸۲۸

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: ثمره درختان توسط نور و آب ، و کمال آدمیان به واسطه عقل و عشق می باشد.

  لطایف عارفانه ۳۰۶

 • شنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف ابادی: انسان کامل همچ.ن پزشکی است که در بیمارستان، بیماران خود را از جذامیان جدا می کند.

  لطیفه شماره ۳۹۱

 • چهارشنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۸
 • عارف صاحبدل استاد یعقوب قمری شریف آبادی: خداوند حلاوت عشق را نصیب مشتاقانش می نماید.